DOKUMENTY

ZREALIZOWANE PRACE

2018 r. :

  • konserwacja urządzeń melioracji wodnych - rowu melioracyjnego Nr OS. 2 w km 0+000 - 0+1370 o długości ok. 1370 mb, włącznie z udrożnieniem przepustów

  • ok. 11,5 mb, w granicach działek ewidencyjnych nr 37 - obręb Jordanów Śląski i 165 - obręb Glinica oraz części działki nr 123 - obręb Janówek,

DOFINANSOWANIA

2019 r.
- na podstawie złożonej dokumentacji aplikacyjnej, w oparciu o podpisaną umowę, Powiat Wrocławski przyznał Spółce dotację w kwocie  12 596 zł na wykonanie prac konserwacyjnych rowu melioracyjnego Śl.1 na odcinku 0,525 km - obręb Popowice a także w wysokości 34 797 zł na realizację melioracji rowu Cn.7 na odcinku 1,425 km - obręb Wilczkowice.

AKTUALNOŚCI

WYJAŚNIENIE WĄTPLIWOŚCI w kontekście wyposażenia spółek wodnych w instrumenty prawne pozwalające im dysponować danymi osobowymi członków ...

Wobec wyrażanych wątpliwości w kontekście wyposażenia spółek wodnych w instrumenty prawne pozwalające im dysponować danymi osobowymi członków, jak również osób korzystających z urządzeń wodnych lub przyczyniających się do zanieczyszczania wody, poniżej prezentujemy stosowne materiały w tym przedmiocie.

WYJAŚNIENIE

W związku z narastającymi spekulacjami oraz niedopowiedzeniami wobec działalności Gminnej Spółki Wodnej w Jordanowie Śląskim, niniejszym śpieszymy w wyjaśnieniem. Mianowicie obciążenia z tytułu korzystania z urządzeń wodnych lub ich zanieczyszczania doręczone Państwu przez Firmę Cassis Grupa Finansowa z Wrocławia, zostały przekazane za wcześnie, bowiem najpierw winno być przeprowadzone postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia stosowną decyzją przez Starostę świadczenia pieniężnego na rzecz spółki.

SPROSTOWANIE

W związku z pojawiającymi się sygnałami o doręczaniu co niektórym płatnikom podatku rolnego, przez Firmę CASSIS Grupa Finansowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 39 Oficyna II p., wezwań do zapłaty składki melioracyjnej, tut. Spółka Wodna informuje, że przesyłane pisma nie mają oparcia w okolicznościach faktycznych i prawnych. Spółka wodna upoważniła powyższy podmiot jedynie do przekazywania informacji o obowiązkach osób korzystających z urządzeń spółki (konserwowane rowy melioracyjne) lub przyczyniających się do ich zanieczyszczenia (np. odprowadzanie ścieków bytowych do rowów melioracyjnych ), na których ciąży obowiązek ponoszenia świadczeń na rzecz Spółki.

POZOSTAŁE INFORMACJE 

  1. OGŁOSZENIE
    Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Gminnej Spółki Wodnej w Jordanowie Śląskim w związku z art. 458 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo Wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) z w o ł u j e się Walne Zgromadzenie Członków, które rozpocznie się O godz. 19.00 w dniu 25 czerwca 2019 r. (wtorek)  w sali świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śląskim, ul. Wrocławska 55

  2. OGŁOSZENIE 
    Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Gminnej Spółki Wodnej w Jordanowie Śląskim w związku z art. 458 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo Wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) z w o ł u j e się Walne Zgromadzenie Członków, które rozpocznie się O godz. 18.00 w dniu 13 czerwca 2019 r. (czwartek) w sali świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śląskim (parter), ul. Wrocławska 55