AKTUALNOŚCI

 

OGŁOSZENIE 

Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Gminnej Spółki Wodnej w Jordanowie Śląskim w związku z art. 458 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo Wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) z w o ł u j e się Walne Zgromadzenie Członków, które rozpocznie się O godz. 18.00 w dniu 13 czerwca 2019 r. (czwartek) w sali świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śląskim (parter), ul. Wrocławska 55

Proponowany program posiedzenia:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i powołanie Sekretarza Obrad.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie Zarządu.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - zatwierdzenia rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego oraz budżetu Gminnej Spółki Wodnej w Jordanowie Śląskim za rok 2018,
  - udzielenia absolutorium dla Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Jordanowie Śląskim za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
  - rocznego planu finansowego (budżetu) oraz planu robót Gminnej Spółki Wodnej w Jordanowie Śląskim na rok 2019,
  - wprowadzenia zmian do Statutu Gminnej Spółki Wodnej w Jordanowie Śląskim,
  - uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Gminnej Spółki Wodnej w Jordanowie Śląskim,
  - wyboru Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Jordanowie Śląskim,
  - wyboru Komisji Rewizyjnej Gminnej Spółki Wodnej w Jordanowie Śląskim.
 7. Sprawy organizacyjne.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Zarządu
Gminnej Spółki Wodnej
w Jordanowie Śląskim
Adam Bordowicz