O NAS

Gminna Spółka Wodna w Jordanowie Śląskim powstała w dniu 28 marca 2011 r. a 13 czerwca tego roku, pod numerem RWWw-SW-624 Dział I, uzyskała wpis do Katastru Wodnego prowadzonego przez Regionalny Zarząd Melioracji Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Jednocześnie w dniu 23 maja 2011 r., decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego Nr 228/2011, zatwierdzony został Statut Spółki.

W 2011 r. z budżetu Wojewody Dolnośląskiego Spółka pozyskała dofinansowanie w kwocie 28 200 zł,    z przeznaczeniem na odmulenie dna rowów na odcinku 1 880 mb w miejscowości Pożarzyce (całkowita wartość zadania - 15 000 zł) oraz na mechaniczne czyszczenie dna rowu nr Śl. 8 na długości 1235 mb w miejscowości Dankowice (łączna wartość przedsięwzięcia - 8 002,80 zł). Wpływ z tytułu składek członkowskich opiewał na sumę ok. 8 000 zł.

W 2012 r. Spółka otrzymała od Wojewody Dolnośląskiego dotację w kwocie 29 000 zł i wydatkowała ją na kontynuację odmulenia rowu Śl. 8 na odcinku 2 080 mb (obręb Dankowice i Jezierzyce Wlk.) oraz na czyszczenie rowu Śl. 4 na długości 755 mb, przebiegającego od ujścia rzeki Ślęzy w kierunku parkingu przy drodze krajowej Nr 8.

W 2013 r. Wojewoda Dolnośląski przyznał tut. Spółce 28 200 zł, Marszałek Województwa Dolnośląskiego przekazał dotację w kwocie 15 000 zł, Starosta Powiatu zasilił budżet kwotą 17 000 zł a Gmina Jordanów Śląski sumą 10 000 zł. Sumarycznie Spółka uzyskała 70 200 zł wsparcia finansowego, po uprzednim złożeniu kompletnych wniosków, rozpatrywanych w trybie konkursowym. Pomoc finansową przeznaczono na: udrożnienie rowu Nr Śl. 5 w km 1+850, 3+300 na odcinku ok. 1 450 mb na części działki nr 528 – obręb Jordanów Śląski, kontynuacja odmulenia dna rowu Nr Śl. 5 w km 3+420, 4+050 na odcinku ok. 630 mb na części działki nr 528 – obręb Jordanów Śląski, odmulenie dna rowu Nr Śl. 8-1 w km 0+000, 0+700 na odcinku ok. 700 mb na części działki nr 287/4 – obręb Dankowice, udrożnienie rowu Nr Tr. 2-1    w km 0+000, 0+525 na odcinku ok. 525 mb na części działce nr 365 oraz części działek 271, 274, 275, 278, 279, 282, 283 – obręb Jezierzyce Wielkie, udrożnienie rowu Nr Tr. 6 w km 0+000, 0+432 na odcinku ok. 432 mb na działce nr 347 – obręb Jezierzyce Wielkie, odmulenie rowu Nr Śl. 15-1 w km 0+000, 0+650 na odcinku ok. 650 mb na działce nr 89 – obręb Pożarzyce, udrożnienie części rowu melioracyjnego Nr Os. 4 na długości ok. 430 mb - obręb Glinica.   

W 2014 r. w wyniku aplikowania o fundusze pomocowe, dzięki prawidłowo wypełnionej dokumentacji, zasilono nas dofinansowaniem w kwotach: 29 000 zł - od Powiatu Wrocławskiego, 19 400 zł - od Wojewody Dolnośląskiego, 15 000 zł - od Gminy Jordanów Śląski 10 000 zł - z budżetu Województwa Dolnośląskiego, które wykorzystano na: odmulenie rowu Nr Śl. 5-4 w km 0+000, 0+970 na odcinku ok. 970 mb, na działkach nr 282 i 283 - obręb Dankowice, konserwacja rowu Nr Śl. 4-4 w km 0+000, 1+015 na odcinku ok. 1 015 mb, na działce nr 259 - obręb Jordanów Śląski, konserwacja rowu Nr Tr. 2 w km 0+000, 0+310 na odcinku ok. 310 mb, na działce nr 363 - obręb Jezierzyce Wielkie, konserwacja i odmulenie rowu Nr OS 12 w km 0+000, 0+730 na odcinku ok. 730 mb, na działkach nr 133 i 139             - obręb Tomice oraz nr 197 - obręb Piotrówek, udrożnienie rowu Nr Tr. 5 w km 0+000, 1+380 mb na odcinku ok. 1 380 mb na działce    nr 106 i części działki nr 95/1 - obręb Pożarzyce, konserwacja rowu melioracyjnego Nr Śl. 5 w km 3+200, 4+050 na odcinku ok. 850 mb na częściach działek nr 528/ 618/1   i 652/1 - obręb Jordanów Śląski, naprawa uszkodzonego systemu drenarskiego poprzez wymianę rur oraz położenie kręgów betonowych w istniejących studniach rozdzielczych  w miejscowości  Jezierzyce Wielkie

W 2015 r. Spółka ubiegała się o dotację i spełniając wszystkie kryteria otrzymała wsparcie z: budżetu Powiatu Wrocławskiego - 16 000 zł z przeznaczeniem na konserwację rowów: Tr. 1 w km 0+000, 0+150 na odcinku ok. 150 mb w granicach działki nr 357 - obręb Jezierzyce Wielkie (tj. 150 mb w górę od ujścia rzeki Trawna), Tr. 3 w km 0+000, 0+500 na odcinku ok. 500 mb  w granicach działek nr 364 (część) i nr 312/2 (część) obręb Jezierzyce Wielkie (tj. 500 mb w górę od ujścia do rzeki Trawna), ŚL. 5-3 w km 0+000, 0+440 na odcinku ok. 440 mb  w granicach działek nr 567 - obręb Jordanów Śląski i nr 276 (część) - obręb Dankowice, z budżetu Wojewody Dolnośląskiego - 19 429 zł z przeznaczeniem na udrożnienie rowów: - Śl. 14 na długości 0,720 km, cz. dz. Nr 89 - obręb Dankowice, - Tr. 1-1 na dł. 0,110 km, dz. Nr 342 – obręb Jezierzyce Wielkie,- Tr. 1-2 na długości 0,160 km, dz. Nr 360 – obręb Jezierzyce Wielkie, - Tr. 1-3 na długości 0,140 km, dz. Nr 361 – obręb Jezierzyce Wielkie, z budżetu Gminy Jordanów Śląski – 15 000 zł z przeznaczeniem na meliorację rowu Nr ŚL. 8 o długości ok. 1 500 mb w granicach działek: 284 - część, 285, 287/4 - część: obręb Dankowice. Ponadto z planu finansowego wydatkowano: 9 420 zł na oczyszczenie rowu Nr Tr. 1 (część) i Tr. 2-1 (część) – obręb Jezierzyce Wielkie, 5 250 zł na udrożnienie rowu Nr OS 12 w km 0+000, 0+330 na odcinku ok. 330 mb w granicach działki nr 133 - obręb Tomice, 1 900 zł na oczyszczenie odcinka rowu Nr Śl. 2 w obrębie Popowice oraz 1 820 zł na wykonanie prac konserwacyjnych na części rowu melioracyjnego  Nr Tr. 5 na długości 130 mb  granicach działki nr 95/1 – obręb Pożarzyce.

W roku 2016 zrealizowano następujące przedsięwzięcia: wykonanie prac konserwacyjnych na urządzeniu melioracji szczegółowej - rów melioracyjny Śl. 5-1  w km 0+000 - 1+240 na odcinku ok. 1 240 mb w granicach działek nr 447 i 634 - obręb Jordanów Śląski, konserwacja rowu TR. 4 na długości 0,530 km, dz. Nr 348 i cz. działki nr 312/2, lokalizacja: obręb Jezierzyce Wielkie, konserwacja rowu Śl. 13 na długości 0,540 km, dz. Nr 53, lokalizacja: obręb Pożarzyce, konserwacja rowu nr OS. 13 na długości ok. 850 mb, dz. Nr 194/2, 202, 213 i 222, lokalizacja: obręb Piotrówek.

   Powyższe wykonano ze środków: budżetu Powiatu Wrocławskiego - 19 800 zł, z budżetu Wojewody Dolnośląskiego – 16 754 zł, z budżetu Gminy Jordanów Śląski – 15 000 zł.

W roku 2017 W ramach odbudowy, remontów i bieżącej konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych w roku 2017 zrealizowano następujące zadania:            wykonanie prac konserwacyjnych urządzeń melioracji szczegółowych – rowu melioracyjnego Śl. 2 na odcinku ok. 580 mb w granicach działki nr 122 – obręb Popowice, wykonanie prac konserwacyjnych urządzeń melioracji szczegółowych – rowu melioracyjnego Os. 14 na odcinku ok. 480 mb w granicach działek o numerach ewidencyjnych 183 i 195 - obręb Piotrówek, konserwacja rowu nr ŚL. 4-2 na w km 0+000 – 0+790 na długości 0,790 km włącznie z udrożnieniem przepustów rurowych (długość przepustów – 15 mb),  dz. nr 275/2 i 344 oraz część dz. nr 269/4, 270/5, 270/6 i 592/7 – obręb Jordanów Śląski, konserwacja rowu nr ŚL. 4-2-1 w km 0+000  – 0+606 na długości 0,606 km, włącznie z czyszczeniem przepustów (długość przepustów – 5 mb), dz. nr 306, 328 i 348 oraz część dz. nr 330 i 858 – obręb Jordanów Śląski,  wykonanie prac konserwacyjnych na rowie melioracyjnym Nr ŚL. 11 na długości ok. 240 mb    w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 95 i 95/1 (część); obręb Mleczna, wykonanie prac konserwacyjnych na rowie melioracyjnym Nr ŚL. 7 na odcinku ok. 410 mb w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 273, 274 i 275 (część); obręb Dankowice.

W minionym roku GSW zainwestowała środki (w tym: 36 789 zł od Wojewody, 20 000 zł od Gminy).

Łącznie, począwszy od 2011 roku Spółka na prace melioracyjne wyasygnowała kwotę 459 334,64 zł.

Informujemy, że uchwałą Nr I/5/2014 Walnego Zgromadzenia z dnia 7 marca 2014 r. ustalono wysokość składki pieniężnej na 12,00 zł: 12,00 zł rocznie od 1 ha fizycznego - dla członków Gminnej Spółki Wodnej w Jordanowie Śląskim, proporcjonalnie do powierzchni użytkowanych gruntów; 12,00 zł rocznie - dla członków Gminnej Spółki Wodnej w Jordanowie Śląskim, użytkujących grunty o powierzchni nieprzekraczającej 1 ha fizyczny. W związku z tym, składka dla Pana/i wynosi rocznie: ilość hektarów fizycznych x 12,00 zł. W przypadku posiadania areału poniżej 1 ha fizycznego należy uiścić opłatę w kwocie 12,00 zł. Opłatę wnosi się przelewem na rachunek bankowy Gminnej Spółki Wodnej w Jordanowie Śląskim: 35 9575 1014 0031 3131 2000 0010 (Bank Spółdzielczy w Kobierzycach Odział w Łagiewnikach), corocznie do 31 grudnia danego roku. Z uwagi na planowaną likwidację konta bankowego założonego w BS Strzelin, prosimy o niewpłacanie kwot na rachunek nr 69 9588 0004 1300 0619 2000 0010. 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne nakłada na właścicieli gruntów obowiązek utrzymywania rowów, z wyjątkiem sytuacji, w której urządzenia melioracji szczegółowej objęte są działalnością spółki wodnej. Jeżeli obowiązek ten nie jest wykonywany, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów, szczegółowe zakresy i terminy wykonania. Jednocześnie powyższe unormowanie stanowi również, że każdy członek spółki wodnej zobowiązany jest do wnoszenia składek      i ponoszenia na jej rzecz innych określonych w statucie świadczeń niezbędnych do wykonywania statutowych zadań spółki. Natomiast wedle brzmienia art. 454 ww. regulacji „1. Jeżeli osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące członkami spółki wodnej oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej odnoszą korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka została utworzona, obowiązane są do ponoszenia świadczeń na rzecz spółki. 3. Wysokość i rodzaj świadczeń, o których mowa w ust. 1, ustala, w drodze decyzji, starosta.”.

Konkludując osoby, które będą uchylały się od powyższego, wezwane zostaną do wniesienia wymagalnych prawem wodnym płatności a w przypadku dalszego braku uiszczenia stosownych opłat sprawa skierowana zostanie na drogę postępowania egzekucyjnego (aktualnie spółka jest w toku czynności zmierzających do przekazania, w drodze cesji, firmie windykacyjnej upoważnienia celem uzyskania zaległych należności).